Skip to main content

The Twelve Apostles

Simon (Jesus renamed him Peter)
Andrew
James the Greater
John
Philip
Bartholomew
Thomas
Matthew
James
Jude (Thaddaeus)
Simon the Zealot
Judas Iscariot